220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1610152-9 กฤติพงษ์ เพชรน้อย 06101-3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) - IT คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610100-8 ช่อราตรี เนตรพินิจ 06101-3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) - IT คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010185-5 ณภัทร ทองศักดิ์ 06101-3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) - IT คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210121-8 ภูมินต์ รัมมะบุตร 06101-3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) - IT คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1230003-4 ภูมินทร์ บุญธรรม 06101-3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) - IT คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1420001-8 รัชพล หงษ์สุวงศ์ 06101-3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) - IT คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1620006-5 วริศรา สุวรรณกิจ 06101-3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) - IT คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610200-6 อรกมล เงินพรหม 06101-3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) - IT คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ