221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1110020-3 กรวิชญ์ ศิวบุรินทมิตร์ 01115-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปวช.) - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110173-0 จาตุรงค์ พรมมา 01115-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปวช.) - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110527-7 จิรภัทร อุตส่าห์ 01115-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปวช.) - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110641-6 ชยุต บวรธรรมจักร 01115-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปวช.) - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110137-5 ณัฐชนน ศรีรัตนตาปี 01115-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปวช.) - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110319-9 ธฤต ดวงภุมเมศ 01115-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปวช.) - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110083-1 บรรณสรณ์ เจริญศรี 01115-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปวช.) - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110518-6 ภูบดี ใจผ่อง 01115-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปวช.) - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1130031-6 ศักดา กิ่งมณี 01115-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปวช.) - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110686-1 สุพิชญา บุญยืด 01115-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปวช.) - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ