221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1110124-3 ธนบดี สงวนแก้ว 12104-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (ม.6) - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1110177-1 ภูมินันท์ กาญจนพบู 12104-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (ม.6) - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ