220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1410195-0 ฉัตรชัย ศรีมันตะ 11105-3 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ปวช.) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410143-0 ชลธิชา จันทร์เชื้อ 11105-3 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ปวช.) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710007-4 ณัฐดนัย รุ่งรัตน์ 11105-3 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ปวช.) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410024-2 นนทวัฒน์ ปัญญาแวว 11105-3 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ปวช.) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410070-5 พศวัต ยอดเพชร 11105-3 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ปวช.) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410217-2 พันธวัช ทิพย์เที่ยง 11105-3 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ปวช.) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410126-5 ภูรินท์ ศุภพาณิชย์ 11105-3 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ปวช.) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1430001-6 สนั่นชาติ แข็งขัน 11105-3 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ปวช.) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410019-2 สมิทธิ์ จินดารัตน์ 11105-3 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ปวช.) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410151-3 เอกรัตน์ กาจูมปู 11105-3 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ปวช.) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ