220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1110142-5 จิตวิทย์ บุญวิเศษ 03107-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (ปวช.) - PoET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110579-8 ณัฐพงศ์เดช จงเจริญ 03107-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (ปวช.) - PoET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110267-0 อริญชัย เทพรัสมี 03107-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (ปวช.) - PoET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ