220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1010075-8 กิตติพศ เปลี่ยวจิตร์ 06101-2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) - IT คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210678-7 จิตกวี รวมรัตนสิน 06101-2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) - IT คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010149-1 ชณัฐชา นิลเหล็กเพชร 06101-2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) - IT คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1620009-9 ชัยอนันต์ อนันตชัย 06101-2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) - IT คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610004-2 ณัฐพล วังคำ 06101-2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) - IT คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610103-2 ธนพล ชานุวัจน์ 06101-2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) - IT คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610065-3 ปณิตา สระบัว 06101-2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) - IT คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610080-2 วรชาติ แม่นมั่น 06101-2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) - IT คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1630022-0 วรรณดี วงค์ไพศาล 06101-2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) - IT คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610031-5 อัฐพร จรบุรมย์ 06101-2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) - IT คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ