220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1210247-1 ธงชัย โพธิ์สวรรค์ 12102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (ปวช.) - EAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1230018-2 ระพีพันธุ์ พิมพ์เจริญ 12102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (ปวช.) - EAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1210431-1 เอกภาพ ประสาทพร 12102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (ปวช.) - EAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ