221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1010316-6 จิรทีปต์ จันมา 04111-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) (ม.6) - CSB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210153-1 ธีรภัทร์ ศรีบัวพันธุ์ 04111-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) (ม.6) - CSB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010159-0 นราวุฒิ โรจน์นิรันดร์ชัย 04111-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) (ม.6) - CSB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010327-3 สิทธิพร พูนเขาทอง 04111-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) (ม.6) - CSB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210444-4 สิรภัทร จิรกิตตยากร 04111-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) (ม.6) - CSB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ