221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1410062-2 นลินพร ลิ้มเจริญ 11102-2 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (ม.6) - CI.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410078-8 ปาณิสรา กล่ำแสง 11102-2 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (ม.6) - CI.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410206-5 ปิ่นดาว สุทธิรักษ์ 11102-2 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (ม.6) - CI.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410207-3 ปิยฉัตร สืบอินทร์ 11102-2 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (ม.6) - CI.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710010-8 มิคาเอล โรมเบาต์ 11102-2 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (ม.6) - CI.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ