220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1010236-6 กชกร อยู่เล่ห์ 04115-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1710016-5 กวินทรา อัตถากร 04115-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010097-2 ณัฎฐกฤตา กนกมหกุล 04115-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010092-3 ทิยาภรณ์ ภูเด่นผา 04115-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010076-6 น้ำฟ้า แก้วมาก 04115-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010368-7 ปฐวีกานต์ คุ้มปานอินทร์ 04115-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1110363-7 ภัทรวดี ทศนักข์ 04115-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1110227-4 วรวลัญช์ เลิศวรวณิช 04115-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1110221-7 ศักดิธัช วงศ์สุนพรัตน์ 04115-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010132-7 อรพินท์ ขำชื่น 04115-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ