220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1310139-9 กรวิชญ์ เขียวชะอุ่ม 01112-3 วิศวกรรมโยธา (ปวช.) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1310134-0 ฐิติยาภรณ์ เมฆสุทัศน์ 01112-3 วิศวกรรมโยธา (ปวช.) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1310108-4 นริศรา รัตนถาวร 01112-3 วิศวกรรมโยธา (ปวช.) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1310022-7 ภานุพงษ์ ใจเฉพาะ 01112-3 วิศวกรรมโยธา (ปวช.) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1310072-2 ภานุวัฒน์ ศรีเพ็ชรสัย 01112-3 วิศวกรรมโยธา (ปวช.) - CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ