221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1230024-0 นภาวรรณ บุญอินทร์ 12102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (ม.6) - EAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1230010-9 ปัณณิกา ปุ๊กมะดัน 12102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (ม.6) - EAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1230025-7 วรโชติ เทศารินทร์ 12102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (ม.6) - EAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1230027-3 ศุภวิชญ์ เหลาแตว 12102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (ม.6) - EAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1230021-6 สิริวัฒน์ ทองสุก 12102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (ม.6) - EAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ