221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1110309-0 ลัดดาวัลย์ เงางาม 01104-2 วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) - I-Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110690-3 ศรวิศ โง่นทา 01104-2 วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) - I-Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110592-1 อรทิชา ผลสุวรรณ์ 01104-2 วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) - I-Ch.E คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ