220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1210695-1 กันต์กนิษฐ์ สุขขะ 03116-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัดฯ (ปวช.) - ENET (I) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210518-5 ฉกาจเกียรติ กังวาลวงษ์ 03116-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัดฯ (ปวช.) - ENET (I) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210126-7 ปรัชญา พรมมี 03116-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัดฯ (ปวช.) - ENET (I) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210698-5 พงศกร ศรีทองกุล 03116-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัดฯ (ปวช.) - ENET (I) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210060-8 สุรัตน์ พึ่งภักดี 03116-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัดฯ (ปวช.) - ENET (I) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ