221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1110643-2 ณัฐวุฒิ ตวงประยงค์ 03110-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน (ปวช.) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110357-9 ภัทรจาริน เจือโกศล 03110-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน (ปวช.) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110457-7 รัตน์เกล้า ขวัญละมูล 03110-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน (ปวช.) - InET (F) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ