220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1620003-2 ธรรมรัฐ ยะคะเรศ 17102-3 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (ปวช.) - IBT คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูกำหนดการ