220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
2110072-2 Jaronchai Rattanapanich 02310-0 วิศวกรรมเครื่องกล - TTM - T คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110100-1 ก่อพงศ์ เเก้วหล่อ 02310-0 วิศวกรรมเครื่องกล - TTM - T คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110206-6 ชินพัฒน์ สมณะ 02310-0 วิศวกรรมเครื่องกล - TTM - T คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110179-5 ธนกร สุขสอาด 02310-0 วิศวกรรมเครื่องกล - TTM - T คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110103-5 มาวิน กลืนกลางดอน 02310-0 วิศวกรรมเครื่องกล - TTM - T คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110038-3 ศรัณญ์ โพธิ์ทอง 02310-0 วิศวกรรมเครื่องกล - TTM - T คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110140-7 ศุภณัฐ โฉมเงิน 02310-0 วิศวกรรมเครื่องกล - TTM - T คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110009-4 สมัชญ์ ยิ้มโสด 02310-0 วิศวกรรมเครื่องกล - TTM - T คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2120004-3 อภิวัฒ แก้ววิเศษ 02310-0 วิศวกรรมเครื่องกล - TTM - T คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2120005-0 อิสระ แสงภักดี 02310-0 วิศวกรรมเครื่องกล - TTM - T คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ