221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1010325-7 กิตติภพ เจิ้ง 04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ม.6) - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010261-4 ดลพร กลับสุข 04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ม.6) - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010309-1 ธนภัทร วงศกรพัฒนา 04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ม.6) - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010153-3 ธนวันต์ บัวทอง 04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ม.6) - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210124-2 ปาลิตา สิมะบวรสุทธิ์ 04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ม.6) - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210691-0 ยาสุมินทร์ แก้วนวน 04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ม.6) - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010252-3 รุ่งกานต์ แสงนวล 04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ม.6) - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010312-5 สุพิชฌาย์ ศศิไพสิฐ 04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ม.6) - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ