220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1010023-8 กรวิชญ์ กิจวิทยกุล 03112-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ปวช.) - IPTM วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010020-4 กิตติคุณ ชูนามชัย 03112-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ปวช.) - IPTM วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010357-0 ชัยพล คำสน 03112-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ปวช.) - IPTM วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210172-1 ณัชชา ยังวิวัฒน์กุล 03112-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ปวช.) - IPTM วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010031-1 ดารานันธ์ เถาอั้น 03112-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ปวช.) - IPTM วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010330-7 ไตรภพ วงศ์จันทร์ 03112-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ปวช.) - IPTM วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010088-1 ทัศสันต์ อ่ำแจ้ง 03112-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ปวช.) - IPTM วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010063-4 ธรรณธร มุสิกชาติ 03112-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ปวช.) - IPTM วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110046-8 นรากร ขาวปลอด 03112-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ปวช.) - IPTM วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210602-7 พิภพ สุขไทย 03112-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ปวช.) - IPTM วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210116-8 พิมมาดา อัคคศิริสกุล 03112-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ปวช.) - IPTM วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1220014-3 ภัทรพล ช่างกล 03112-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ปวช.) - IPTM วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010202-8 ภาวดี สุธา 03112-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ปวช.) - IPTM วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010318-2 ภูมิพัฒน์ กองทอง 03112-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ปวช.) - IPTM วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010083-2 รุจรวี เวชศาสตร์ 03112-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ปวช.) - IPTM วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010179-8 วศิน ชมชายผล 03112-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ปวช.) - IPTM วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010119-4 ศิริรัตน์ พรหมณี 03112-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ปวช.) - IPTM วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110545-9 สิทธิโชค รุจิเรข 03112-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ปวช.) - IPTM วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110465-0 อภิชาติ บัวน้อย 03112-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ปวช.) - IPTM วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210270-3 อัครพล ชูวงศ์ 03112-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ปวช.) - IPTM วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ