220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1010255-6 ชุติกาญจน์ อุตตะมะ 03113-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) (ม.6) - MDET (D) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010187-1 ทรงบุญ เทพสาธร 03113-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) (ม.6) - MDET (D) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010005-5 นิชนันท์ กองเหิน 03113-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) (ม.6) - MDET (D) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010333-1 ปัณณธร พัฒนาตระกูล 03113-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) (ม.6) - MDET (D) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1510112-4 พิมพ์พลอย แซ่ผัวะ 03113-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) (ม.6) - MDET (D) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1310030-0 พีรดา ลูกอินทร์ 03113-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) (ม.6) - MDET (D) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110394-2 พีรพัฒน์ ไทรหอมหวล 03113-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) (ม.6) - MDET (D) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1310075-5 ภิญญดา กิระเกตุ 03113-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) (ม.6) - MDET (D) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1510108-2 ศุภกรณ์ อิ่มเชื้ออยู่ 03113-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) (ม.6) - MDET (D) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010019-6 สุภาวดี คำภา 03113-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) (ม.6) - MDET (D) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010267-1 อิทธิ เอมปากน้ำ 03113-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) (ม.6) - MDET (D) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ