220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1130012-6 กนิษฐา จันทร์แล 12103-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ม.6) - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1110205-0 ธีรภัทร เลือดทหาร 12103-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ม.6) - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1110401-5 ปนัดดา จักสาร 12103-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ม.6) - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1130005-0 พีรทัต เลิศวิไล 12103-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ม.6) - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1110719-0 ภัทราวุธ เหมือนสวาท 12103-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ม.6) - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1130004-3 ยศพล ปึงประวัติ 12103-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ม.6) - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ