221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1110661-4 ภูมิสิษฐ์ บุญส่ง 04114-3 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวช.) - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ