220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1210050-9 จิรเมธ ธนรักษ์ 04109-3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ (ปวช.) - IMI คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210580-5 ณัฐชนนท์ โชติช่วงทองดี 04109-3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ (ปวช.) - IMI คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210108-5 ธารนที เฟื่องฟุ้ง 04109-3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ (ปวช.) - IMI คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010346-3 ภูริณัฐ โชคสงวน 04109-3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ (ปวช.) - IMI คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010051-9 ศิริวรชัย เจริญสุข 04109-3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ (ปวช.) - IMI คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210212-5 หาญณรงค์ โกมิตร์ 04109-3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ (ปวช.) - IMI คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210404-8 อติกันต์ อิ่มแจ้ง 04109-3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ (ปวช.) - IMI คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010306-7 อธิชา บุญพาพิทักษ์ 04109-3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ (ปวช.) - IMI คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ