221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1010001-4 จณิสตา วัฒนศิลปปรีชา 03117-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (ม.6) - ENET (B) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010025-3 จันทร์จุรา วงษ์คำจันทร์ 03117-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (ม.6) - ENET (B) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010199-6 จามร บุญภิละ 03117-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (ม.6) - ENET (B) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010146-7 ภคมน โรจนานันท์ 03117-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (ม.6) - ENET (B) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010289-5 สิทธา การะเวก 03117-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (ม.6) - ENET (B) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010087-3 อภิญญา ดาแปร 03117-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (ม.6) - ENET (B) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ