220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1410172-9 คมสันต์ ฤชาพิทยา 06104-3 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (ปวช.) - CA คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110150-8 สราวุฒิ วงษา 06104-3 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (ปวช.) - CA คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ