221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1210681-1 เฉลิมชัย มูละ 02105-3 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) (ปวช.) - TE-Pow. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210077-2 พงศกร จิ๋วเดช 02105-3 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) (ปวช.) - TE-Pow. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1810001-6 รักติบูล ศิลป์สมบูรณ์ 02105-3 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) (ปวช.) - TE-Pow. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210676-1 วิทวัส พัฒนจันทร์ 02105-3 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) (ปวช.) - TE-Pow. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210744-7 สมรักษ์ ฤทธิ์เอี่ยม 02105-3 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) (ปวช.) - TE-Pow. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ