220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1210071-5 ณัฐวิภา ดาวเรือง 04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010367-9 นิตา วัฒนศักดิ์ 04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1310009-4 ปกรณ์ วิทยประสพชัย 04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1110084-9 ปุณิกา นวมมณี 04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010176-4 พุทธสรร วรรโณภาส 04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1110461-9 ภูวดินทร์ แก้วแจ้ง 04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010008-9 มังคเรศ วัชรางกูร 04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1110718-2 วชิรวิทย์ ดำรงภัทรกุล 04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010334-9 สลิลลา น้อยสนอง 04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1220008-5 อัยญดา ตั้งตรง 04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ