220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1210748-8 เกียรติศักดิ์ ศรีเมือง 01119-3 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (ปวช.) - InSE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1220002-8 ชยานันต์ มิถุนดี 01119-3 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (ปวช.) - InSE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210035-0 ธนวัฒน์ สิงห์หนู 01119-3 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (ปวช.) - InSE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1220013-5 นฤบดินทร เจียมเลิศประเสริฐ 01119-3 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (ปวช.) - InSE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210026-9 วิทวัส โพธิวงษ์ 01119-3 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (ปวช.) - InSE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210328-9 สุวิจักขณ์ หงษ์อำไพ 01119-3 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (ปวช.) - InSE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210559-9 โสภณวิชญ์ หงษ์อำไพ 01119-3 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (ปวช.) - InSE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210657-1 อินทิรา คำพิมพ์ 01119-3 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (ปวช.) - InSE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ