221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1110423-9 กัณฐกฤษ ณีศะนันท์ 03101-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (ปวช.) - TDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110104-5 ชาญนริศ พงษ์เดชา 03101-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (ปวช.) - TDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110158-1 ณัฐพล นักจะเข้ 03101-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (ปวช.) - TDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110241-5 ธวัชชัย มณีวงค์ 03101-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (ปวช.) - TDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110214-2 พลพล ศิริวัน 03101-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (ปวช.) - TDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110161-5 ภาณุวิชญ์ คอนวิมาน 03101-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (ปวช.) - TDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110066-6 วชิรภัทร จั่นนุ้ย 03101-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (ปวช.) - TDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110147-4 สุทธินัย อินวงศ์หงาว 03101-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (ปวช.) - TDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110506-1 สุพจน์ อัศวรุ่งเรืองชัย 03101-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (ปวช.) - TDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ