221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1630007-1 วิภาวี มัสโอดี 14103-3 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (ปวช.) - BIBLA คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ดูกำหนดการ
1630027-9 อริสรา สาริกา 14103-3 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (ปวช.) - BIBLA คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ดูกำหนดการ