221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1110133-4 ฐกฤต อ้วงอารีย์ 03105-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (ปวช.) - RAET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110427-0 ฐาปนี สุนาวี 03105-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (ปวช.) - RAET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110021-1 ณวิชญ์ บุญภิมุข 03105-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (ปวช.) - RAET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110583-0 ณัฐวรรณ แก๊บทอง 03105-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (ปวช.) - RAET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110296-9 ทิวัชระ สุชลจิต 03105-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (ปวช.) - RAET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110349-6 ธนาวัฒน์ แซ่ย่วน 03105-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (ปวช.) - RAET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110464-3 พีรดนย์ มนูปรัญญานนท์ 03105-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (ปวช.) - RAET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110346-2 วรภัทร สาธุ 03105-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (ปวช.) - RAET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110557-4 สรวิศ กรพานิช 03105-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (ปวช.) - RAET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110188-8 อริศมันต์ อับดุลลา 03105-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (ปวช.) - RAET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ