220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1010141-8 คุณาธิป แสงอร่าม 03116-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัดฯ (ม.6) - ENET (I) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010350-5 อรณิภา ฉายสุวรรณ์ 03116-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัดฯ (ม.6) - ENET (I) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ