221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1210106-9 ชยธร ศรนารา 03219-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(วิศวกรรมควบคุม) (สมทบพิเศษ) (ม.6) - PNET-CT วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1220003-6 ชินโชติ แก้วเลิศประเสริฐ 03219-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(วิศวกรรมควบคุม) (สมทบพิเศษ) (ม.6) - PNET-CT วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010015-4 ธัญวัฒน์ ทองสร้อย 03219-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(วิศวกรรมควบคุม) (สมทบพิเศษ) (ม.6) - PNET-CT วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1310084-7 ปิยธิดา พิมพิลา 03219-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(วิศวกรรมควบคุม) (สมทบพิเศษ) (ม.6) - PNET-CT วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010071-7 พงษภัทร มีบุญมี 03219-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(วิศวกรรมควบคุม) (สมทบพิเศษ) (ม.6) - PNET-CT วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010326-5 พศุตม์ วัฒนะเรืองสิน 03219-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(วิศวกรรมควบคุม) (สมทบพิเศษ) (ม.6) - PNET-CT วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010140-0 สิริวรรณ ลามคำ 03219-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(วิศวกรรมควบคุม) (สมทบพิเศษ) (ม.6) - PNET-CT วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ