221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1210390-9 กรณิการ์ ดวงแก้ว 02106-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) (ม.6) - TE-Elec. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210563-1 ขวัญจิรา สุขเจริญนุกูล 02106-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) (ม.6) - TE-Elec. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210594-6 ปัญญภัทธ คงจิตต์แผ้ว 02106-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) (ม.6) - TE-Elec. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210625-8 รัตนวลี ทบศรี 02106-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) (ม.6) - TE-Elec. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ