220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1110314-0 ฐิติสิทธิ์ ภูริวัตร์ 04118-2 ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิศวกรรมนาโนและโฟโตนิกส์ - EPH คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ