221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1110234-0 จิรเดช รุ่งอนัญญาชัย 03113-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) (ปวช.) - MDET (D) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110494-0 ธนันดร นภาโชติ 03113-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) (ปวช.) - MDET (D) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110210-0 พงศ์พิพัฒน์ รอดตะเภา 03113-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) (ปวช.) - MDET (D) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ