220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1130035-7 ฐาปวีส์ สุขใส 12103-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ปวช.) - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1110691-1 ธนกฤต รามขำ 12103-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ปวช.) - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1130033-2 ธนภัทร์ สิ่วไธสง 12103-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ปวช.) - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
7220001-7 อรรถพล แพรญาติ 12103-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ปวช.) - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ