221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
2220004-2 ธีรภัทร บุตรเสน 02309-0 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TTT-E-T คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2210085-3 วศิน กล้าแข็ง 02309-0 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TTT-E-T คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ