221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1210070-7 ภาณุมาศ แสงทอง 14101-3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) - BCom คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ดูกำหนดการ
1610154-5 วัชระ ทราจารวัตร 14101-3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) - BCom คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ดูกำหนดการ