220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1610106-5 กมลชนก สุภาพ 06104-2 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (ม.6) - CA คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610143-8 ปานวาด ปาสองห้อง 06104-2 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (ม.6) - CA คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610184-2 สุภัสร ตำรวจหาญ 06104-2 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (ม.6) - CA คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210312-3 อธิราช ปิยะบงการ 06104-2 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (ม.6) - CA คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ