220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1210250-5 ชนสรณ์ จึงมาริศกุล 01111-3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวช.) - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210660-5 ธตา จำปาภา 01111-3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวช.) - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210192-9 ธนธรณ์ เหล่าทวีคุณ 01111-3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวช.) - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210394-1 เนติพัฒน์ สุกใส 01111-3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวช.) - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1210490-7 ปรินทร สมภู 01111-3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวช.) - CprE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ