221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
2410023-2 กิตตินันท์ บุญรัตน์ประพันธ์ 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2410008-3 กิตติศักดิ์ บุญรัตน์ประพันธ์ 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2410006-7 จรุวัฒน์ รองเมือง 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2410019-0 จิรายุส เป็นมูล 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2420004-0 ชิษณุพงศ์ พฤกษากิจ 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2410033-1 ณัฐนนท์ วารีผล 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2420016-4 ณัฐวุฒิ น้ำใจดี 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2410012-5 ดุสิต สหนานาพฤทธิ์ 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2410002-6 ธนกร คล้ายสุรินทร์ 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2420012-3 ธนกิต ทรัพย์ประกอบ 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
3230001-4 ธนพงษ์ ติ้วทอง 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2420009-9 ธิติพงษ์ สุภานิชิ 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2430003-0 นัฐสุชา สุวรรณปฐพี 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2410001-8 นันท์ชญาน์ บุญญาภิสิทธิ์โสภา 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2420014-9 ปณิดา จำนงบุญ 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2420008-1 ปภังกร เนื้อนิ่ม 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2420015-6 ปัณณวรรธ ขีรัมย์ 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2420011-5 พชรพล ทองทับ 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2410030-7 ภูชิต เกิดเทียนชัย 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2410015-8 ภูมิรัตน์ เขียวสนุก 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
3210004-2 มัชพล พงษ์สัมฤทธิ์ 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2410004-2 รุธิรา มะลิทอง 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2420003-2 วชิร แหยมนิ่ม 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2420002-4 วรรณนิศา มนัสพิรุณ 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2420006-5 ศิริยาภรณ์ คงใย 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2430002-2 ศุภากร คำพันธุ์ 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2410009-1 สุขภักร์ แท่นแก้ว 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
3120001-7 สุนทร ศรีเกตุ 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2420013-1 อิทธิพล สว่างญาติ 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2410017-4 เอกรัตน์ สิงห์ลอ 06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ