221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1010180-6 โชติรส มูลพงค์ 04104-2 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010045-1 ธัญพิชชา บุญรอด 04104-2 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1110741-4 นัฐธริญา ประจิตร 04104-2 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010082-4 นาเดีย สมานเพ็ชร์ 04104-2 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010280-4 ปิยณัฐ ยุวะวาสน์ 04104-2 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010056-8 พฤษา เรืองทอง 04104-2 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010145-9 รินลวี บุตรทองพิมพ์ 04104-2 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010248-1 ลลิตา บัวทอง 04104-2 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010259-8 ศุภัชฌา แอลเฟรด 04104-2 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210467-5 สุภาพร นุตศิริ 04104-2 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ