220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1010284-6 ก้องภพ วงษ์สามหมอ 03102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (ม.6) - WDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1310164-7 ตรีระศักดิ์ วงษ์ภา 03102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (ม.6) - WDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010189-7 ทวีศักดิ์ เสนาคำ 03102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (ม.6) - WDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010320-8 นันทิพัฒน์ สิทธิประเสริฐ 03102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (ม.6) - WDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010297-8 นิธิโชติ บุญศรี 03102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (ม.6) - WDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010364-6 สุรัฐ มณฑิชาชาติ 03102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (ม.6) - WDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010112-9 อรรถพัทธ์ ลาภิศนิรันดร์กูล 03102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (ม.6) - WDET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ