221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1110192-0 ไกรวุฒิ วังคะฮาต 01114-2 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ม.6) - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110180-5 ญาณวุฒิ ด้วงปลี 01114-2 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ม.6) - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110320-7 ณภัทร อักษรวงศ์ 01114-2 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ม.6) - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110354-6 นิติพงษ์ เเหนบทอง 01114-2 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ม.6) - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110197-9 ภัณฑิลา นางาม 01114-2 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ม.6) - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110074-0 รัตตวัลย์ พิณทอง 01114-2 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ม.6) - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110219-1 รุจิษยา แสงสมพร 01114-2 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ม.6) - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110378-5 วรนภ ใหลตระกูล 01114-2 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ม.6) - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110399-1 วราพร ชูจันทร์ 01114-2 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ม.6) - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110450-2 ศศิกานต์ คงกะเวศ 01114-2 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ม.6) - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ