221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1110204-3 ธีรพัฒน์ อุ่นวงษ์ 01120-3 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) - I-ME คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ