221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1220006-9 กิติศักดิ์ ชูศรี 02107-3 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (ปวช.) - TEE คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210262-0 ไกรวิชญ์ ลามุงคุณ 02107-3 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (ปวช.) - TEE คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210610-0 ธนัญชัย วงษ์จันทร์ 02107-3 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (ปวช.) - TEE คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210020-2 นันทวัฒน์ สุดี 02107-3 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (ปวช.) - TEE คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210095-4 ปกรณ์ แป้นจันทร์ 02107-3 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (ปวช.) - TEE คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210161-4 ปวริศ ปิ่นทอง 02107-3 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (ปวช.) - TEE คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210047-5 พรธีรา ปัญญาสิทธิ์ 02107-3 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (ปวช.) - TEE คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210234-9 รุ่งภพ สมานมิตร์ 02107-3 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (ปวช.) - TEE คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210251-3 ลัทธชัย วาหกกุล 02107-3 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (ปวช.) - TEE คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210553-2 อรจิรา ฝ่ายชาวนา 02107-3 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (ปวช.) - TEE คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ