221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1410028-3 กนกพรรณ มาตย์นอก 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410224-8 กฤตวัฒน์ สว่างศรี 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410232-1 กฤษนันท์ บุญกลาง 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410136-4 จีรศักดิ์ นฤมิตร 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410041-6 ฐานิตา บุญเเสง 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410137-2 ฐิติภูมิ ดาวเรือง 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410039-0 ณัฐธิธา จันทรจิตร์ 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410026-7 ณัฐนรี อ่อนหวาน 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410002-8 ณัฐวลัย ศรีวิริยานนท์ 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410007-7 ธนบดี ศรีสารคาม 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410121-6 ธารารัตน์ เขียวหวาน 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410238-8 นรินทรา สายแก้ว 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410102-6 บัณฑิตา พุทธิพงษ์ 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410241-2 บุญญากร ใช้สมบุญ 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410211-5 ปรีญาภร อรุณโรจน์ศิริ 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410094-5 ปียา เมฆพะโยม 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410178-6 พัชธิภา เเสงมี 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410229-7 ฟ้าใหม่ วัฒนะทรัพย์ 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410156-2 รณกร ประเทืองทิพย์ 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410133-1 รดาการ พึ่งมาก 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410072-1 ระพีพัฒน์ ผลแก้ว 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410112-5 วชรพล พรรณกลิ่น 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410122-4 วชรวรรณ มาสถิตกุล 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410010-1 วรรณพร โพธิ์สุวรรณ์ 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710009-0 สิริพรรณ ภู่ธีรอาภา 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410193-5 สุธน อนุวัฒนนันท์ 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410116-6 สุพัตรา คล้ายถม 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410095-2 สุภาพร ยกยอ 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410210-7 อนุรักษ์ เข็มทอง 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410141-4 อรอนงค์ นพดล 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410230-5 อังคนา ปาปะโน 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410036-6 อัฐชริญา รุจีรไพบูลย์ 11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ