221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1630017-0 กนกวรรณ หอมลา 14101-2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6) - BCom คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ดูกำหนดการ
1010220-0 ญาณากร เจียมเจริญ 14101-2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6) - BCom คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ดูกำหนดการ
1010156-6 ณัฐนรี รัตนแย้ม 14101-2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6) - BCom คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ดูกำหนดการ
1710019-9 พรณรงค์ โถนสูงเนิน 14101-2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6) - BCom คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ดูกำหนดการ
1610101-6 พรธิชา คนขำ 14101-2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6) - BCom คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ดูกำหนดการ