220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1630009-7 ณัฐณิชา บัญชีเจริญ 16102-2 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (ม.6) - BMS คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610122-2 ทักษวดี ชลคงคา 16102-2 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (ม.6) - BMS คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610171-9 ธนัชพร อุดมวิเศษยิ่ง 16102-2 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (ม.6) - BMS คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610077-8 นิชดา เดชเป้า 16102-2 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (ม.6) - BMS คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610047-1 ปฐมวงศ์ ปภาพิพัฒน์ 16102-2 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (ม.6) - BMS คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610140-4 พิชญ์สินี ไกรประวี 16102-2 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (ม.6) - BMS คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610053-9 พิชญา เสาคำ 16102-2 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (ม.6) - BMS คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610011-7 รพีพรรณ กิจหิรัญ 16102-2 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (ม.6) - BMS คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610025-7 อลงกรณ์ ประวัง 16102-2 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (ม.6) - BMS คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610180-0 อัจฉรา ลักษณียนาวิน 16102-2 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (ม.6) - BMS คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ